حضور آقای نور در مراسم فراغت پسر ارشدش از اکادمی نظامی سندهرتس بریتانیا