سترجنرال عطامحمد نور والی بلخ ورييس شوراى اجرايى جمعيت اسلامى پس از چاشت امروز با هيئت بلند پايه يى

كه در تركيب آنان باز محمد جوزجانى و سراج الدين صفرى نمايندگان مردم جوزجان و فارياب در شوراى ملى، معاون بانك مركزى و شمارى از مسولان همراه بود و همچنين با سناتور محمد آصف عظيمى و شمارى از بزرگان ولايت سمنگان بطور جداگانه ديدار نمود.
در ديدار با اعضاى شوراى ملى و معاون بانك مركزى در مورد حريق پول هاى مندرس صحبت نمودند و همچنين در ديدار با سناتور و بزرگان سمنگان در باره خواست ها و نظريات آنان تبادل نظر صورت گرفته، براى رسيدگى به خواست هاى شان وعده همكارى سپرده شد.

Check Also

نشست ماهوار شوراى ولايتى بلخ با حضور ستر جنرال عطامحمد نور والى بلخ و رييس شوراى اجرايى جمعيت اسلامى

در حاليكه رييس، معاون، منشى و اعضاى شوراى منتخب ولايتى بلخ حضور داشتند، پيش از …