سترجنرال عطامحمد نور والی بلخ ورييس شوراى اجرايى جمعيت اسلامى با كرام الدين رضا زاده، نماينده مردم غور در شوراى ملى و همراهان ايشان، ديدار نمود.

در اين ديدار در مورد وضعيت جارى كشور، تحولات سياسى، مشكلات و رسيدگى به آنها و راه هاى رسيدن به خواست هاى مردم، گفتگو صورت گرفت.

Check Also

نشست ماهوار شوراى ولايتى بلخ با حضور ستر جنرال عطامحمد نور والى بلخ و رييس شوراى اجرايى جمعيت اسلامى

در حاليكه رييس، معاون، منشى و اعضاى شوراى منتخب ولايتى بلخ حضور داشتند، پيش از …