نشست ماهوار شوراى ولايتى بلخ با حضور ستر جنرال عطامحمد نور والى بلخ و رييس شوراى اجرايى جمعيت اسلامى

در حاليكه رييس، معاون، منشى و اعضاى شوراى منتخب ولايتى بلخ حضور داشتند، پيش از چاشت امروز در دفتر كار آقاى نور، داير گرديد.
در اين نشست به علاوه آنكه ديدگاه ها، نظريات و پيشنهاد هاى رييس و اعضاى شوراى ولايتى مورد بحث قرار گرفت، در مورد تحقق خواست ها و رفع نيازها، هدايات لازم سپرده شد.

Check Also

سترجنرال عطامحمد نور والی بلخ ورييس شوراى اجرايى جمعيت اسلامى پس از چاشت امروز با هيئت بلند پايه يى

كه در تركيب آنان باز محمد جوزجانى و سراج الدين صفرى نمايندگان مردم جوزجان و …